Przetarg ustny licytacja -Rogóżka

Informacje

Cena: 12
Powierzchnia: 89

Opis

OGŁOSZENIE PRZETARGU

Burmistrz Stronia Śląskiego ogłasza  pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości,  stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie:

 

1.Opis nieruchomości:

Nieruchomość niezabudowana o łącznej pow. 89,57 ha, położone w obrębie wsi Rogóżka, Gmina Stronie Śląskie, powiat kłodzki, województwo dolnośląskie.  Sąd Rejonowy w Kłodzku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr SW1K/00043441/5. Zgodnie z planem  zagospodarowania terenu położonego we wsi Rogóżka (uchwała XII/86/11 Rady Miejskiej  w Stroniu  Śląskim z dnia 29.09.2011 r) n/w działki  przeznaczone są :

1.      nr 2/1, 4 -  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługi turystyki, tereny użytków rolnych,

2.      nr 8, 9 -  tereny zieleni leśnej, terenu użytków rolnych,

3.      nr 10, 11 ,12 – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługi turystyki,

4.      nr 13, 14 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługi turystyki, terenu użytków rolnych, tereny zieleni leśnej,

5.      nr 15/1 – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługi turystyki,

6.      nr 15/2 – tereny zieleni leśnej,

7.      nr 16 – terenu użytków rolnych, tereny zieleni leśnej,

8.      nr 17, 19 – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługi turystyki, tereny użytków rolnych, tereny zieleni leśnej,

9.      nr 20  - tereny użytków rolnych, tereny użytków  leśnych,

10.  nr 21 -zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługi turystyki, tereny użytków rolnych , tereny zieleni leśnej,

11.  nr 22 – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługi turystyki,

12.  nr 23 , 24, 25 –tereny użytków rolnych, tereny zieleni leśnej.

Pow. pod zabudowę ok. 18,00 ha,  pow. użytków rolnych –ok. 35,75 ha, pow. leśna ok. 36,00 ha.   

Cena wywoławcza nieruchomości – 12 300 000,00 PLN + należny podatek VAT (dot. wartości dz. przeznaczonych pod zabudowę ), kwota wadium -  1 230 000,00 PLN.

Uzbrojenie: brak

Dostępność komunikacyjna: Dojazd do nieruchomości od strony drogi wojewódzkiej nr 392 relacji Kłodzko-Stronie Śląskie, poprzez miejscowość Konradów, drogą asfaltową, a następnie drogą gruntową . Krótszy dojazd od Stronia Śląskiego trudniejsza drogą  gruntową, utwardzoną materiałem kamiennym. Odległości: od miasta Stronie Śląskie 3 km, od Kłodzka 25 km, od Wrocławia 115 km,

                                             

2. Otoczenie:  Nieruchomości położone w malowniczej dolince pasma górskiego Krowiarki, pomiędzy lokalnymi szczytami Wapnisko ( 799 m n.p.m.) a Wilczyniec (877 m n.p.m. ) Nieruchomość otoczona jest lasami, których część wchodzi w jej skład. Wieś  Rogóżka zaczęła się  pomału wyludniać po II wojnie światowej .

  Miejscowość Rogóżka jest ważnym szlakiem komunikacyjno-turystycznym łączącym Gminę     

  Stronie  Śląskie i Lądek Zdrój. We wsi Rogóżka znajduje się kamieniołom marmuru białego

  i czerwonego, który w przyszłości ponownie może zostać uruchomiony pod kątem 

  jego  wydobycia. W trakcie eksploatacji kamieniołomu odkryto liczne jaskinie o  znacznych 

  rozmiarach z bogatą szatą naciekową(największa z nich to:”Jaskinia   Naciekowa”). Tak

 dużo  bogactw zasobów naturalnych  stwarza wciąż ogromne możliwości rozwoju tego

 terenu w  niedalekiej przyszłości.

  Warunki przetargu :

1.Przetarg odbędzie się w dniu  5 lutego 2016 r. r. o godz. 12:10w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55 –pok. nr 17 (sala  konferencyjna).

2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu z dopiskiem „Przetarg-Rogóżka” przelewem lub gotówką najpóźniej do dnia 1 lutego  2016 r. na konto Gminy Stronie Śląskie– Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie O/Stronie Śląskie 10-9588 0004 0000 1850 2000  0020 - za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto Gminy Stronie Śląskie.

3.Wadium wpłacone przez Oferenta, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez Oferenta od  zawarcia umowy sprzedaży, wadium przepada na rzecz Sprzedającego.

4. Oferentowi, który nie wygra przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.

5.W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną winna okazać się stosownym pełnomocnictwem. Każdy uczestnik przetargu powinien posiadać dokument tożsamości, potwierdzenie wniesienia wadium a w przypadku osób prawnych: należy przedłożyć wypis (wystawiony nie próżnej niż na trzy miesiące przed wyznaczonym terminem przetargu) z właściwego dla danego podmiotu rejestru.

6.  Koszty zawarcia aktu notarialnego i koszty wieczystoksięgowe w całości ponosi nabywca.

7.  Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie minimalne powyżej ceny wywoławczej.

8.Wysokość postąpienia ustalają uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

9. Burmistrz Stronia Śląskiego może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

10. Szczegółowych informacji o w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55-Referat Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Wiejskich -pok. nr 12 tel.74 811-77-15 lub 41.

 

 

 

                                                                                         

Mapa

Znajdź dojazd